Avís legal


Responsable del tractament de les dades:

Grup Servycat


Finalitat del tractament:

Gestió comercial i administrativa dels serveis o de la informació sol·licitada.

 

Legitimació del tractament:

Consentiment de l’interessat per gestionar els serveis o la informació sol·licitada. Relació contractual.


Destinataris:

Les dades que ens faciliti seran incorporades a una base de dades pertanyent al Grup SERVYCAT, integrada per les societats Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U., Electroservycat, S.L, Cadym 2018, S.L.U i Prycat 2017, S.L que estaran a disposició de tot el Grup.


Drets:

Accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com els drets previstos per la normativa vigent.

Pots exercir els teus drets en el següent enllaç: Exerceix els teus Drets Si desitges més informació, consulta la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies

Reclamacions davant l’Autoritat de protecció de dades:pot dirigir les reclamacions derivades del tractament de les teves dades de caràcter personal a la Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es/
Exercici de drets sobre les dades personals

 

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, per favor, enviï’ns un email a la següent direcció lopd@servycat.com posant en l’assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els drets que pot exercir són:

 • Accés a les dades
 • Rectificació de les dades
 • Supressió de les dades
 • Portabilitat de les dades
 • Limitació del tractament
 • Oposició al tractament
 • A no ser objecte d’una elaboració de perfils

Si desitja conèixer amb detall el significat d’aquests drets, per favor, faci un click a Llegir més


Dret d’Accés a les dades:

Té dret al fet que el Responsable li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

 • Les finalitats del tractament
 • Les categories de dades que es tracti
 • El termini o criteris de conservació

Dret de Rectificació de les dades:

Tindrà dret al fet que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.


Dret de Supressió de les dades:

L'interessat tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

 • El tractament sigui il·lícit.
 • L'interessat hagi retirat el seu consentiment.
 • Ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats pels quals van ser recollides o tractades.
 • L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades hagin de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable.

L'interessat no tindrà dret al fet que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 • Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • Per complir una obligació jurídica del Responsable.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret al fet que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es base en:

 • El consentiment de l'interessat per a finalitats específiques.
 • L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplicarà quan:

 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament:

L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es base en:

 • Màrqueting directe.
 • Elaboració de perfils.
 • Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen.
 • Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà seguir tractant-les sempre que l'interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l'interessat en un procediment judicial que ho justifiqui.

El Responsable haurà d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, al moment de la primera comunicació.


Dret d’oposició

És el dret al fet que no es porti a terme el tractament de les dades personals de l’interessat o es cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi del contrari.


Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Salut.
 • Preferències o interessos personals.
 • Fiabilitat.
 • Comportament.
 • Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es basa únicament en un tractament automatitzat:

 • L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament.
 • L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
 • El consentiment explícit de l'interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l'interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l'interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.