Avís legal


Responsable del tractament de les dades:

GRUP SERVYCAT


Finalitat del tractament:

Gestió comercial i administrativa dels serveis o de la informació sol·licitada.

 

Legitimació del tractament:

Consentiment de l'usuari, compliment d'obligacions legals i, si és el cas, per a l'execució d'un contracte o precontracte.

 

Termini de conservació:

Mentre es mantingui el consentiment, la relació contractual o l'obligació legal. Posteriorment fins a cobrir els terminis legals de prescripció de responsabilitats.


Destinataris:

Les dades que ens faciliti seran incorporades a una base de dades pertanyent al GRUP SERVYCAT, integrada per les societats Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U., Electroservycat, S.L, Cadym 2018, S.L.U que estaran a disposició de tot el Grup. No seran cedides a tercers, excepte a aquells que necessàriament hagin d'intervenir per a la prestació d'algun servei contractat per l'usuari.


Exercici de drets:

Accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com els drets previstos per la normativa vigent.

Política de cookies

La nostra web pot contenir Cookies.

Més informació

 

Reclamacions davant l’Autoritat de control

Pot dirigir les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/).

Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la resta de normatives relacionades.

 

Si desitja conèixer amb detall el significat d'aquests drets, si us plau feu un clic a Llegir més

 

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El responsable del tractament de les seves dades personals i el titular de la pàgina web https://servycat.com/ GRUP SERVYCAT que inclou les següents societats mercantils Cadym 2018, S.L.U., Manteniments Industrials Servycat 2017, S.L.U., Electroservycat, S.L. amb CIF: B17977661, B55067607 i B55130777 respectivament i domiciliades respectivament en Carrer Remei, 12 17500 Ripoll (Girona), c / Josep M. Pellicer, 13 17500 Ripoll (Girona) i Carrer Tarragona, 30 PAE Osona 08500 - Vic (Barcelona). Estan inscrites en els registres mercantils de les seves províncies respectives.

+ 34 93 886 34 76

lopd@servycat.com

 

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A GRUP SERVYCAT tractem la informació que ens facilita per tal de respondre a la sol·licitud d'informació que ens faci arribar, facilitar-li informació sobre els nostres serveis o productes, gestionar interna i externament els serveis o comandes que ens faci, complir les nostres obligacions contractuals, així com donar compliment a les obligacions legals que es derivin d'aquestes activitats.

Igualment, les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris de la web, portar un registre estadístic de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics o aplicar mesures encaminades a millorar la seguretat de la web.

En cas d'emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

 

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés a facilitar-nos-les per sol·licitar informació, o bé l'execució del contracte que es genera quan ens sol·licita qualsevol dels nostres serveis o productes. La legitimació per al tractament de les dades personals dels proveïdors es fonamenta en la relació contractual que es genera quan contractem amb ells. La legitimació per al tractament de les dades dels nostres treballadors es fonamenta en la relació laboral que ens uneix.

Currículums

L'informem que d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals en cas que enviï per qualsevol mitjà el seu CV a GRUP SERVYCAT, aquest s'emmagatzemarà i tractarà amb la finalitat de participar en els processos de selecció que dugui a terme qualsevol de les societats de Grup. La base que legitima el nostre tractament és el seu consentiment expressat a l'enviar voluntàriament el seu CV.


Igualment, l'informem que les seves dades personals s'eliminaran, i no conservarem cap còpia, en cas que el seu perfil no encaixi amb cap de les posicions ofertes per la Companyia. En cas que el seu perfil pugui ser potencialment per la Companyia es conservarà el seu CV durant un termini màxim d'un any per a futurs processos de selecció. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres prevists en la normativa vigent dirigint-se a l'adreça de correu electrònic que apareix en el primer punt. Passat el termini d'un any sense que sigui convocat per cap procés, el seu CV serà eliminat i no ens quedarem còpia ni conservarem cap de les seves dades personals.

 

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per gestionar les comandes de producte que ens realitzi o els serveis que ens contracti, així com per donar compliment de qualsevol obligació contractual que es generi entre qualsevol de les societats del GRUP SERVYCAT i vostè o tercers.
Un cop les dades hagin complert les necessitats per a les quals van ser recollides les esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d'obligacions legalment exigibles. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant un temps addicional per complir els terminis de prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

 

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Dins de la nostra organització les seves dades personals seran tractades pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per a complir amb els fins indicats anteriorment, podran ser tractades, en determinats casos, per tercers.

Les cateogries de destinataris als quals es poden comunicar les seves dades personals són els següents:

  1. tercers nombrats encarregats del tractament, com proveeïdors de TI, consultors i assessors i altres empreses, així com qualsevol de les societats del GRUP SERVYCAT, dins de EEE;
  2. entitats i autoritats exclusivament amb l'objectiu de complir les obligacions legals i reglamentàries que apliquen, així com per, en el seu cas, atendre els requeriments de les autoritats policials o judicials.
  3. altres proveeïdors als qual, en el seu cas, puguin cedir-se les seves dades personals, com l'empresa de seguretat que gestiona les nostres càmeres de videovigilància, en cas que visiti les nostres instal·lacions, o altres necessàries pel nostre normal funcionament com institucions financeres, asseguradores, proveeïdors de serveis de logística/transport, etnre altres. 
  4. En el cas dels nostres treballadors, les seves dades podran ser cedides a aquells clients que per acudir a realitzar treballs a les seves isntal·lacions puguin requerir-nos informació personal en cumpliment de la normativa de Prevenció de riscos laborals o per raons de seguretat. 

En qualsevol cas, tots ells hauran firmat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat conforme a la vigent normativa de protecció de dades personals.

 

6. ¿QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, enviï'ns un e-mail a la següent direcció lopd@servycat.com posant a l'assumpte el dret que vol exercir i adjuntant copia del seu document nacional d'identitat o passaport o bé enviant el mateix contingut per correu postal a GRUP SERVYCAT Carrer Tarragona, 30 P.A.E. Osona 08200 – Vic (Barcelona). 

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, en el seu cas, pot exercir són: 

Dret d'Accés a les dades: 
Té dret a que el Responsable del tractament li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en el cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació: 
-Els objectius del tractament.
-Les categories de dades de les que es tracti.
-El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de dades: 
Tindrà dret a que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional. 

Dret de Supressió de les dades:
L'interessat tindrà el dret a que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades quan:
-El tractament sigui il·lícit.
-L'interessat hagi retirat el seu consentiment.
-Ja no siguin necessàries en relació amb els objectius per als que van ser recollits o tractats.
-L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
-Les dades hagin de suprimir-se per cumplir una obligació jurídica del Responsable de tractament. 

L'interessat no tindrà dret a que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:
-Per a exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
-Per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.
-Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
-Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salud pública o per a fins d'investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades:
Té dret a que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable de tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efecuti per mitjans automatitzats i es basi en:
-El consentiment de l'interessat per a fins específics.
-L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de les dades no s'aplicarà quan:
-Sigui tècnicament impossible la transmissió.
-Pugui afectar negativament als drets i llibertats de tercers.
-El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament:
L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:
 
-Mercadotècnia directa.
-Elaboració de perfils.
-Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen.
-Investigació històrica, estadística o científica, excepte que el tractament sigui necessari per a motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà seguir tractant-los sempre i quan l'interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o drets i llibertats de l'interessat en un procés judicial que ho justifiqui.
El Responsable haurà d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació. 

Dret d'oposició:
És el dret a que no es dugui a terme el tractament o es cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser un objecte d'una elaboració de perfils:
L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat de la qual sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a evaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

-Rendimient professional.
-Situació econòmica.
-Salut.
-Preferències o interessos personals.
-Fiabilitat.
-Comportament.
-Ubicació o movimients de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:
 
-L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que li afectin significativament.
-L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha sigut autoritzat mitjançant:
-El consentiment explícit de l'interessat.
-Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

No s'aplicarà el dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència d'aquesta estigui autoritzada mitjançant:
 
-El consentiment explícit de l'interessat.
-Un contracte entre el Responsable i l'interessat.
-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

 

7. RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL:

En cas que consideri que GRUP SERVYCAT ha vulnerat algun dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta hagi violat qualsevol obligació en matèria de protecció de Dades Personals, té el dret de presentar reclamació a l'autoritat de control competent que a Espanya és la Agencia Española de Protección de Datos situada a Calle Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.
Tel. 901 100 099 - 912 663 517

Igualment pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible a la seva pàgina web https://www.aepd.es/ 

 

8. LEGISLACIÓ.

La present política de privacitat es regeix en tots i cada un dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 
Igualment es regeix per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

Actualització:

Maig de 2020