Serveis

Servycat ofereix

Aportem solucions de manteniment
per a qualsevol empresa

Manteniment industrial

Muntatges i instal·lacions

Trasllat d’equips i maquinàries de procés

Equips, maquinària i elements auxiliars a mida

Desenvolupament, programació i automatització de línies i processos

Disseny i execució de portes i automatismes

Veure'ls tots

Manteniment industrial

SERVYCAT gestiona i executa el manteniment mecànic i elèctric d’unitats productives industrials en base a metodologia aplicada a sistema preventiu, correctiu i predictiu mitjançant la utilització de programes específics (GMAO) que permeten assegurar l’eficàcia i eficiència i la programació i planificació necessàries. Això suposa una millora del funcionament i el desenvolupament del procés productiu (avaluat mitjançant KPI’s acordats amb el client). Una bona gestió del manteniment industrial significa evitar problemes en el curt, mig i llarg termini i, per tant, evitar despeses per reparacions d’emergència o substitucions de material o imprevistos i aturades en la producció que esdevenen un augment en els costos. El nostre servei està operatiu 24h al dia els 365 dies de l’any.

Els avantatges de contractar manteniment industrial són:

 1. Augmenta la vida útil dels equips.
 2. Es redueixen aturades imprevistes, augmenta la productivitat i els temps de treball constant (disponibilitat de màquina).

Les bases d’una bona aplicació d’un sistema de manteniment són:

 1. Control de conservació d’equips.
 2. Compliment de programes de manteniment.
 3. Control exhaustiu dels paràmetres de funcionament, operativitat, fiabilitat i seguretat dels diferents equips i sistemes de la seva empresa.

Muntatges i instal·lacions

SERVYCAT gestiona, planifica i desenvolupa els treballs a executar dins del concepte de muntatge d’instal·lacions industrials. Això es tradueix en aportar l’equip humà, altament qualificat, juntament amb els recursos i eines que permetin al client disposar en un termini determinat de la seva línia productiva o instal·lació industrial pel seu funcionament. Aquests projectes exigeixen una gran coordinació dels diferents oficis i mitjans auxiliars per tal de complir amb els tres paràmetres bàsics de l’acord amb el client, com són termini, qualitat i cost. Estem capacitats per portar a terme aquest tipus de projectes en diferents àmbits geogràfics i l’experiència així ens avala. 

Trasllat d’equips i maquinàries de procés

A SERVYCAT gestionem, planifiquem, programem i executem projectes dins de l’activitat del trasllat de maquinària i/o línies de producció. 

Aquest servei s’adapta a les necessitats del client en format de “Projecte a Mida”, estant capacitats per a l’execució d’una operativa integral que permeti finalitzar amb èxit, és a dir, amb la línia o equip totalment instal·lat i posat en funcionament al seu destí. Treballem amb una planificació i programació de feines que permeten l’execució dins dels terminis i qualitats acordats amb el client.

Com a servei addicional, i dins de l’estudi previ, podem avaluar tècnicament equip/màquina/línia de forma que permeti detectar possibles reparacions, modificacions o millores a portar a terme prèvies al seu trasllat i funcionament a la nova ubicació. 

El nostre personal està perfectament qualificat i posseeix una dilatada experiència per portar a terme aquest tipus d’operatives, incorporant en la mateixa tot el que es coneix com a mitjans auxiliars, tals com:  transport especial, grues, carretons, elevadors, etc.

Equips, maquinària i elements auxiliars a mida

SERVYCAT ha desenvolupat i desenvolupa dins de la seva trajectòria una important activitat per a empreses de diferents sectors industrials, en especial al sector alimentari, on tenim capacitat per portar a terme el disseny, desenvolupament i fabricació d’equips i màquines a mida dels processos productius. En aquesta activitat treballem sota el concepte “Projecte a Mida, Claus en Mà”, de forma que estudiem cada cas colze a colze amb el client, oferint les millors solucions i alternatives, i complint tot tipus de requeriments (tant de tipus legal com operatiu) perquè el resultat sigui una òptima solució que redundi en el màxim aprofitament per part del client.

La maquinària dissenyada a mida permet, entre d’altres, els següents beneficis: 

 1. Facilitar la posada en marxa de tasques complicades.
 2. Reduir el temps invertit.
 3. Reduir costos de personal.
 4. Flexibilitat.
 5. Ràpida resposta al mercat.
 6. Personalització del producte.
 7. Rapidesa en les proves dels prototipus. Amb fabricació pròpia, una empresa pot provar els prototipus dels productes a les seves instal·lacions.

Dissenyem petites i grans estructures, tant per a exteriors com per a interiors, fabricades com a complement accessori dins de les línies de producció o instal·lacions, com són plataformes, suport de maquinària i instal·lacions, reforç d’elements de transport, accessos elevats (escales, rampes, passarel·les...), etc.

Desenvolupament, programació i automatització de línies i processos

SERVYCAT s’adapta a les noves tecnologies aportant un gran valor afegit en la part de desenvolupament, programació i automatització de línies productives de forma que es generin processos continus i controlats, gestionats de manera integral i amb una important accessibilitat a dades que permetin la presa de decisions dels responsables de les esmentades línies. Dins d’aquest concepte, SERVYCAT disposa de tècnics programadors i desenvolupadors que, mitjançant la seva formació i experiència, permeten la generació de processos productius adaptats als nous requeriments de l’entorn industrial. Som capaços de portar a terme una integració total de les línies, dissenyant i executant des dels quadres elèctrics, automatismes i controls, fins a tota la posada en marxa que permeti un funcionament en base als requeriments acordats amb el client.

Disseny i execució de portes i automatismes

SERVYCAT dissenya, fabrica i implanta portes industrials de diferents tipologies adequades a la funcionalitat, practicitat i disposició que la unitat productiva requereix. Disposem d’una àmplia gamma de models i tipologies: ràpides, seccionals (industrials i residencials), corredisses, enrotllables, batents, frigorífiques, etc.

Utilitzem diferents materials de primera qualitat i disposem d’un equip humà altament qualificat per a la seva instal·lació. Oferim la possibilitat de dur a terme un manteniment posterior (en compliment de la legislació competent) amb un servei professional de resposta ràpida que asseguri un funcionament de l’equipament òptim i continu.

Des de SERVYCAT garantim:

 1. Resistència dels materials utilitzats.
 2. Aïllament tèrmic.
 3. Operativa funcional de la porta.
 4. Seguretat.
 5. Augment de la productivitat.